Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky

PODMIENKY FUNGOVANIA ZÁKAZNÍCKEHO KLUBU YELLOW TRUCK

1. Platnosť


Nižšie uvedené podmienky platia pre prémiový zákaznícky klub YELLOW TRUCK (ďalej len „Zákaznícky klub“), ktorý funguje pod záštitou spoločnosti DHL Express (Slovakia), spol. s. r. o., konkrétne divízie DHL Freight (ďalej len „DHL Freight“). Každý člen zákazníckeho klubu svojou registráciou potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami fungovania Zákazníckeho klubu a súhlasí s nimi.

2. Prihlásenie/členstvo

(1) Členom Zákazníckeho klubu môže byť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie (ďalej len „člen“), registrovaná na území SR, ktorá od DHL Freight obdrží pozvánku do Zákazníckeho klubu. Členstvo v Zákazníckom klube je bezplatné. Členom sa nemôže stať fyzická alebo právnická osoba, oprávnená na podnikanie, ktorá je súčasťou skupiny Deutsche Post DHL. Členom nemôže byť ani fyzická osoba, ktorá nepodniká.

(2) Členstvo v Zákazníckom klube začína dňom vyplnenia registračného formulára Zákazníckeho klubu. Registračný formulár je možné vyplniť online na internetovej stránke www.yellowtruck.sk.

(3) Pozvaní klienti sa pod svojim daňovým identifikačným číslom IČ DPH/DIČ môžu prihlásiť na internetovej stránke klubu a využívať výhody Zákazníckeho klubu. Každá fyzická alebo právnická osoba môže byť v Zákazníckom klube registrovaná iba raz. Po prihlásení si člen môže kontrolovať svoj bodový stav a archív objednávok na internetovej stránke Zákazníckeho klubu. DHL Freight si vyhradzuje právo odmietnuť členstvo v Zákazníckom klube.

(4) Člen Zákazníckeho klubu sa zaväzuje neposkytovať svoje prihlasovacie údaje tretím stranám. Akékoľvek zneužitie prihlasovacích údajov musí byť okamžite nahlásené DHL Freight. DHL Freight nenesie žiadnu zodpovednosť za následky spôsobené neoprávneným využitím prihlasovacích údajov člena treťou stranou.

3. Zbieranie bodov, využívanie zliav

(1) Člen Zákazníckeho klubu získava za využívanie vybraných služieb DHL Freight body, ktoré môže následne vymeniť za položky z „Katalógu bonusov“ na základe ich bodovej hodnoty. Body budú členom pripočítavané podľa základnej bodovej schémy, na základe celkovej hodnoty prepráv vyfakturovaných v danom kalendárnom mesiaci (bez DPH) členovi klubu. Do sumy, z ktorej bude vypočítavaný počet pridelených bodov sa nezapočítava DPH, colné poplatky ani poplatok za tovarové pripoistenie. Maximálna hodnota bodov na jedného člena klubu je 3 000 /kalendárny mesiac. Po dosiahnutí tejto hranice už body nebudú pripočítavané.

PRODUKT
Počet bodov pripísaných za každých dosiahnutých 10 Eur bez DPH.
DHL Euroconnect International
10 bodov
DHL Euroconnect Domestic
6 bodov
DHL Euroline
2 bodyZákladná bodová schéma:

(2) Body budú kumulované na elektronickom konte člena. Pripisovanie bodov prebieha automaticky raz mesačne. Člen má svoje body k dispozícii pre čerpanie vždy do 30.januára roku nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom mu body boli pripísané na konto (napr. body získané v roku 2011 musí klient využiť najneskôr do 30.1.2012). Nevyčerpané alebo zostatkové body mu budú po skončení tejto doby automaticky vymazané.

(3) Reklamácie týkajúce sa počtu bodov sú DHL Freight akceptované do dvoch týždňov od reklamovanej úpravy bodov na účte člena zákazníckeho klubu.

(4) DHL Freight si vyhradzuje právo stornovať pripísanie bodov na účet člena z dôvodu administratívnej chyby na strane DHL Freight . DHL Freight môže pripisovanie bodov na účet pozastaviť alebo pripísané body stornovať v prípade, že bolo prepravné členovi spätne vrátené napr. z dôvodu reklamácie. V prípade, že sa člen omeškal s úhradou čo i len jednej faktúry o viac ako 30 dní, môže DHL Freight členovi pozastaviť čerpanie bodov z účtu.

(5) DHL Freight si vyhradzuje právo priebežne meniť základnú bodovú schému a zvyšovať alebo znižovať počet bodov prislúchajúcich k jednotlivým službám. Členovia budú o každej zmene informovaní mailom na adresu uvedenú pri registrácii člena, ako aj na web stránke klubu.

(6) Členovia môžu na základe predloženia svojej Zákazníckej karty alebo uvedenia iného identifikačného znaku využívať zľavy na nákup u partnerov Zákazníckeho klubu. Zoznam partnerov, výška zliav i podmienky ich čerpania sú uvedené v Katalógu bonusov a môžu sa priebežne meniť.

4. Čerpanie bodov

(1) Člen môže vymeniť získané body za akúkoľvek prémiu z Katalógu bonusov, akonáhle je stav jeho bodového konta dostatočný na jej získanie. Body môžu byť použité iba na výber prémií z Katalógu bonusov, iný spôsob čerpania bodov je vylúčený. Člen si môže prémie objednávať iba elektronickou formou na web stránke Zákazníckeho klubu.

(2) Niektoré prémie z Katalógu bonusov môžu mať obmedzenú dostupnosť. Po uplynutí tejto lehoty už nebude možné dané prémie výmenou za body získať. V prípade, že prémia, ktorú si člen vybral už nie je dostupná, bude mu príslušný počet bodov vrátený na jeho bodové konto alebo mu bude ponúknutá náhrada.

(3) Prémie z Katalógu bonusov je možné zasielať iba na adresu uvedenú v profile člena v SR.

(4) Prémie budú členovi zaslané najneskôr do 6 týždňov od ich objednania na web stránke klubu.

(5) Prevádzanie a zlučovanie bodov viacerých členov nie je možné.

5.Ochrana údajov

DHL Freight sa zaväzuje použiť a spracovávať údaje poskytnuté členmi Zákazníckeho klubu v súlade so zákonom NR SR č.428/2002 Zb. O ochrane osobných údajov a výlučne pre potreby marketingových aktivít súvisiacich so Zákazníckym klubom.

6. Ukončenie alebo zánik

(1) Členstvo v Zákazníckom klube je časovo neobmedzené, kým klub trvá. Zo strany člena je toto členstvo dobrovoľné. Člen ho môže ukončiť ukončiť kedykoľvek, písomnou žiadosťou na adresu Zákazníckeho klubu.

(2) DHL Freight si vyhradzuje právo zrušiť členovi jeho členstvo v Zákazníckom klube, avšak o tejto skutočnosti musí člena informovať minimálne 30 kalendárnych dní vopred. V tejto lehote môže člen vyčerpať zvyšné body na svojom konte.

(3) DHL Freight má právo zrušiť členstvo okamžite, bez výpovednej lehoty, pokiaľ prišlo zo strany člena k zvlášť závažnému porušeniu podmienok spolupráce, neoprávnenému čerpaniu alebo ak člen preukázateľným spôsobom poškodil dobré meno DHL Freight alebo značky DHL. V takom prípade nebude mať člen možnosť vyčerpania zostatkových bodov.

(4) DHL Freight si vyhradzuje právo zrušiť Zákaznícky klub, prípadne ho nahradiť iným programom. V prípade zrušenia budú mať členovia možnosť vybrať si z Katalógu bonusov prémie v hodnote ich bodového konta v lehote 30 dní. V prípade, že tak neurobia do stanovenej lehoty, ich body prepadnú.

8. Záverečné ustanovenia

(1) Zmena podmienok uvedená v tomto Štatúte je vyhradená.

(2) Členstvo v Zákazníckom klube, čerpanie členských výhod, ako aj iné aktivity klubu sú uplatniteľné a majú pôsobnosť výlučne na území Slovenskej republiky.


Platné od 15. 03. 2011
Zmena vyhradená.