Všeobecné podmienky

VŠEOBECNÉ PODMIENKY FUNGOVANIA ZÁKAZNÍCKEHO KLUBU YELLOW TRUCK

 

1. Platnosť

Nižšie uvedené Všeobecné podmienky fungovania zákazníckeho klubu Yellow truck (ďalej len “podmienky”) platia pre prémiový zákaznícky klub YELLOW TRUCK (ďalej len „Zákaznícky klub“), ktorý funguje pod záštitou spoločnosti DHL Freight Slovakia, s.r.o. (ďalej len „DHL Freight“). Každý člen zákazníckeho klubu svojou registráciou potvrdzuje, že je oboznámený s týmito podmienkami a súhlasí s nimi.

 

2. Prihlásenie/členstvo

(1) Členom Zákazníckeho klubu môže byť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie (ďalej len „člen“), registrovaná na území SR, ktorá sa zaregistruje do Zákazníckeho klubu cez webovú stránku www.yellowtruck.sk prostredníctvom vyplnenia registračného formulára Zákazníckeho klubu a obdrží elektronické potvrdenie prostredníctvom emailu zamestnanca DHL Freight po vyplnení registračného formulára Zákazníckeho klubu. Členstvo v Zákazníckom klube je bezplatné. Členom sa nemôže stať fyzická alebo právnická osoba, oprávnená na podnikanie, ktorá je súčasťou skupiny Deutsche Post DHL. Členom nemôže byť ani fyzická osoba, ktorá nepodniká. Vedenie DHL Freight si vyhradzuje právo schváliť alebo zamietnuť registráciu nového člena.

(2) Členstvo v Zákazníckom klube začína dňom elektronického potvrdenia emailom zamestnancom DHL Freight po vyplnení registračného formulára Zákazníckeho klubu. Registračný formulár je možné vyplniť online na internetovej stránke www.yellowtruck.sk.

(3) Fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie sa pod svojim daňovým identifikačným číslom IČ DPH/DIČ môže registrovať na internetovej stránke klubu a využívať výhody Zákazníckeho klubu. Každá fyzická alebo právnická osoba môže byť v Zákazníckom klube registrovaná iba raz. Po prihlásení si člen môže kontrolovať svoj bodový stav a archív objednávok na internetovej stránke Zákazníckeho klubu.

(4) Člen sa zaväzuje neposkytovať svoje prihlasovacie údaje tretím stranám. Akékoľvek zneužitie prihlasovacích údajov musí byť okamžite nahlásené DHL Freight. DHL Freight nenesie žiadnu zodpovednosť za následky spôsobené neoprávneným využitím prihlasovacích údajov člena treťou stranou.

 

3. Zbieranie bodov, využívanie zliav

(1) Člen získava za využívanie vybraných služieb DHL Freight body, ktoré môže následne vymeniť za poukážky na základe ich bodovej hodnoty. Body budú členom pripočítavané podľa základnej bodovej schémy, na základe celkovej hodnoty prepráv vyfakturovaných v danom kalendárnom mesiaci (bez DPH) členovi. Do sumy, z ktorej bude vypočítavaný počet pridelených bodov sa nezapočítava DPH, colné poplatky ani poplatok za tovarové pripoistenie. Maximálna hodnota bodov na jedného člena je 3 000 /kalendárny mesiac. Po dosiahnutí tejto hranice už body nebudú pripočítavané.

 

PRODUKT

Počet bodov pripísaných za každých dosiahnutých 10 Eur bez DPH.

DHL Euroconnect International

10 bodov

DHL Euroconnect Domestic

6 bodov

DHL Euroline

2 body

 

Základná bodová schéma:

(2) Body budú kumulované na elektronickom konte člena. Pripisovanie bodov prebieha automaticky raz mesačne. Člen má svoje body k dispozícii pre čerpanie vždy do 31.januára roku nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom mu body boli pripísané na konto (napr. body získané v roku 2020 musí klient využiť najneskôr do 31.1.2021). Nevyčerpané alebo zostatkové body mu budú po skončení tejto doby automaticky vymazané.

(3) Reklamácie týkajúce sa počtu bodov sú DHL Freight riešené do dvoch týždňov od prijatia reklamácie týkajúcej sa úpravy bodov na účte člena.

(4) DHL Freight si vyhradzuje právo stornovať pripísanie bodov na účet člena z dôvodu administratívnej chyby na strane DHL Freight . DHL Freight môže pripisovanie bodov na účet pozastaviť alebo pripísané body stornovať v prípade, že bolo prepravné členovi spätne vrátené napr. z dôvodu reklamácie. V prípade, že sa člen omeškal s úhradou čo i len jednej faktúry o viac ako 30 dní, môže DHL Freight členovi pozastaviť čerpanie bodov z účtu.

(5) DHL Freight si vyhradzuje právo priebežne meniť základnú bodovú schému a zvyšovať alebo znižovať počet bodov prislúchajúcich k jednotlivým službám. Členovia budú o každej zmene informovaní mailom na adresu uvedenú pri registrácii člena, ako aj na web stránke klubu.

(6) Zoznam partnerov jednotlivých poukážok, ich hodnota i podmienky ich čerpania sú uvedené v Katalógu bonusov a môžu sa priebežne meniť.

 

4. Čerpanie bodov

(1) Člen môže vymeniť získané body za akúkoľvek poukážku na nákup do jednotlivých predajní, zoznam predajní, v ktorých si môže člen uplatniť poukážku, je na web stránke Zákazníckeho klubu v karte “Katalóg bonusov”, akonáhle je stav jeho bodového konta dostatočný na jej získanie. Body môžu byť použité iba na výber jednotlivých poukážok z Katalógu bonusov, iný spôsob čerpania bodov je vylúčený. Člen si môže poukážky objednávať iba elektronickou formou na web stránke Zákazníckeho klubu.

(2) Poukážky z Katalógu bonusov je možné zasielať výhradne elektronicky na  emailovú adresu uvedenú v profile člena v SR.  V prípade, že nebude možné poslať poukážky elektronicky výlučne z dôvdov na strane DHL Freight a/alebo na strane dodávateľa poukážok, budú poukážky zaslané poštou na adresu uvedenú v profile člena v SR.

(3) Poukážky budú členovi zaslané najneskôr do 6 týždňov od ich objednania na web stránke klubu.

(4) Prevádzanie a zlučovanie bodov viacerých členov nie je možné. Získané body patria výhradne členovi, ktorý ich za podmienok uvedených v týchto podmienkach získa a následne vymení za akúkoľvek poukážku z “Katalógu bonusov”, takto získaná poukážka patrí výhradne členovi a je výhradne na rozhodnutí člena a jeho zodpovednosti ako poukážku využije.

 (5) Rozhodnutie člena, či poukážky ponechá zamestnancovi zodpovednému za objednávanie prepravných služieb alebo či tieto pripadnú spoločnosti, je čisto na rozhodnutí vedenia spoločnosti, registrovanej ako člen klubu. Ak sa člen nevie  rozhodnúť ako naložiť s bodmi, je možné ich venovať na charitatívne účely a spoločne pomôcť dobrej veci.

 

5. Ochrana údajov

DHL Freight sa zaväzuje použiť a spracovávať údaje poskytnuté členmi v súlade so zákonom NR SR č.18/2018 Z.z.. O ochrane osobných údajov a výlučne pre potreby aktivít súvisiacich so Zákazníckym klubom.

 

6. Ukončenie alebo zánik

(1) Členstvo v Zákazníckom klube je časovo neobmedzené, kým klub trvá. Zo strany člena je toto členstvo dobrovoľné. Člen ho môže ukončiť kedykoľvek, písomnou žiadosťou na  Zákazníckeho klubu.

(2) DHL Freight si vyhradzuje právo zrušiť členovi jeho členstvo v Zákazníckom klube kedykoľvek bez uvedenia dôvodu, avšak o tejto skutočnosti musí člena informovať mailom na adresu uvedenú pri registrácii člena vopred. V prípade zrušenia členstva v Zákazníckom klube bude mať člen, ktorého členstvo v Zákazníckom klube sa ruší, možnosť vybrať si z Katalógu bonusov poukážky v hodnote jeho bodového konta v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa zrušenia členstva v  Zákazníckom klube. V prípade, že tak člen, ktorého členstvo v Zákazníkom klube sa ruší, neurobí do stanovenej lehoty 30 kalendárnych dní odo dňa zrušenia členstva v Zákazníckom klube, jeho body prepadnú.

(3) DHL Freight má právo zrušiť členstvo v Zákazníckom klube okamžite, bez výpovednej lehoty, pokiaľ prišlo zo strany člena k zvlášť závažnému porušeniu podmienok spolupráce, neoprávnenému čerpaniu alebo ak člen preukázateľným spôsobom poškodil dobré meno DHL Freight alebo značky DHL. V takom prípade nebude mať člen možnosť vyčerpania zostatkových bodov.

(4) DHL Freight si vyhradzuje právo zrušiť Zákaznícky klub, prípadne ho nahradiť iným programom. V prípade zrušenia Zákazníckeho klubu budú mať členovia, ktorým sa týmto automaticky ruší členstvo v Zákazníckom klube, možnosť vybrať si z Katalógu bonusov poukážky v hodnote ich bodového konta v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa zrušenia Zákazníckeho klubu. V prípade, že tak členovia neurobia do stanovenej lehoty 30 kalendárnych dní odo dňa zrušenia Zákazníckeho klubu, ich body prepadnú.

 

7. Záverečné ustanovenia

(1) DHL Freight je oprávnená vykonať akékoľvek zmeny a doplnky podmienok. O navrhnutej zmene podmienok je DHL Freight povinná informovať člena mailom na adresu uvedenú pri registrácii člena,   spravidla aspoň 10 kalendárnych dní pred dňom účinnosti navrhnutých zmien, uvedené zmeny sa netýkajú zrušenia členstva v Zákazníckom klube a/alebo zrušenia Zákazníckeho klubu.

(2) Členstvo v Zákazníckom klube, čerpanie členských výhod, ako aj iné aktivity klubu sú uplatniteľné a majú pôsobnosť výlučne na území Slovenskej republiky.

 

Platné od 1.8.2020